НиЖ №6 (66) 2018

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕФОРМАЛАРЫ Аннотация.Важнейшим показателем развития Казахстан, как и любого другого современного государства, стремящегося к достижению общепринятых международных стандартов, безусловно, является эффективность защиты конституционных прав и свобод граждан, доступность и прозрачность правосудия. Для этого требуется разработка оптимальных правовых механизмов, предусматривающих эффективное применение уголовно-процессуального законодательства в целях быстрого раскрытия преступлений, привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших, и справедливого судебного разбирательства, а также защиты конституционных прав и свобод человека, законных интересов общества и государства. Ключевые слова: правовая реформа, интересы общества и государства, защита прав и свобод человека и гражданина, «TransparencyInternational», неофициальная экономика, киберпреступление, «Надежность полицейской службы», «Судебная независимость». Abstract.The most important indicator of the development of Kazakhstan, like of any other modern state, striving to achieve generally accepted international standards, of course, is the effectiveness of the protection of constitutional rights and freedoms of citizens, accessibility and transparency of justice.This requires the development of optimal legal mechanisms for the effective application of criminal procedural legislation in order to quickly solve crimes, bring to justice the persons who committed them, and conduct a fair trial, as well as protect constitutional rights and freedoms of the person, the legitimate interests of society and the state. Key words:right reform,Interests of the society and the state, to protect the rights and freedoms of the person and the citizen, «Transparency International», non - formal economy,cybercriminals,"Hope of the police service", "The Beauty of Selflessness". Елдің құқық қорғау жүйесін жаңарту арқылы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің заңды мүдделерін тиімді қорғау мемлекетіміздің басты міндеті. Аталған саладағы реформалардың басты мақсаттары - қоғамның құқық қорғау жүйесіне сенім деңгейін арттыру; Құқық қорғау органдар мен сот-сараптама қызметі жұмысының тиімділігін арттыру боп табылады. Мақсатына қарай қойылатын міндеттері - құқық қорғау органдарының беделін арттыру; халықтың, азаматтық қоғам институттарының құқық қорғау органдарымен өзара ісқимылының нысандарын дамыту; халықты құқықтық тәрбиелеу, құқықтық мәдениеті мен құқықтық санасын арттыру жөніндегі шаралар жүйесін жетілдіру; сот актілерін және өзге де актілерді орындаудың тиімді жүйесін құру; құқық қорғау қызметінің құқықтық негіздерін жетілдіру; құқық қорғау органдарының нақты міндеттерді орындаудың тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталған қызметін оңтайландыру; пенитенциарлық сипаттағы шаралардың, оның ішінде қоғамның құқық қорғау органдарымен топтасуы кезінде тиімділігін арттыру; ювеналдық әділет жүйесін жетілдіру; құқық қорғау органдарының ақпараттық-талдамалық жүйелерін жетілдіру; жоғары кәсіби кадр құрамын қалыптастыру; құқық қорғау органдарындағы ғылыми-зерттеу қызметін жетілдіру; сот-сараптама қызметін аккредиттеудің халықаралық стандарттары деңгейіне дейін жетілдіру азаматтардың құқық қорғау органдарына сенімі деңгейі 2020 жылы 60 %-дан төмен болмайды; «Полиция қызмет көрсетуінің сенімділігі» көрсеткіші бойынша ДЭФ ЖБИ-дегі рейтингінде Қазақстан Республикасының позициясы 2020 жылы 56 орынға дейін жақсарады; 2020 жылы құқық қорғау органдары көрсететін қызметтердің 100%-ы уақтылы және сапалы болады; сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі бойынша «Transparency International» рейтингіндегі Қазақстанның позициясы 2020 жылы 80-ші орынға дейін жақсарады; 2020 жылы сот сараптамасы органы зертханаларының 85%-ы халықаралық аккредиттеуге ие болады деп көрсетілген

Аннотация.Важнейшим показателем развития Казахстан, как и любого другого современного государства, стремящегося к достижению общепринятых международных стандартов, безусловно, является эффективность защиты конституционных прав и свобод граждан, доступность и прозрачность правосудия. Для этого требуется разработка оптимальных правовых механизмов, предусматривающих эффективное применение уголовно-процессуального законодательства в целях быстрого раскрытия преступлений, привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших, и справедливого судебного разбирательства, а также защиты конституционных прав и свобод человека, законных интересов общества и государства.