ВАК макала 2017 №2(2)-45_copy (1)

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ» «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» «SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN» Халықаралық ғылыми журналы (Мемлекеттік тіркеу: №9875-Ж 09.02.2009 ж. Халықаралық тіркеу: ISSN 2073 – 333Х, Париж, наурыз) 2009 жылдан бастап жылына 6 рет шығады. Международный научно-популярный журнал (Гос. регистрация: №9875-Ж 09.02.2009, Международная регистрация: ISSN 2073 – 333Х, Париж, март 2009 г.) Периодичность издания журнала выходит 6 раз в год. Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетінің 2012 жылғы 10 шілдедегі №1082 бұйрығымен ғылыми баспалар тізіміне енгізілген. Журнал индексті ғылыми дәйексөздер қатарына қосылады және ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау жөніндегі комитет ұсынған заңтану, филология, педагогика, өнертану ғылымдары бойынша басылымдар тізіміне кіреді. Автор мәліметтің нақтылығына, ресми құжаттардың сілтемелері мен басқа да деректердің дұрыстығына жауапты. Редакцияға келген материалдар кері қайтарылмайды. Мақалада отандық авторлардың еңбектеріне міндетті түрде сілтеме берілу керек. Журналға мақаланы қазақ, орыс, ағылшын, неміс, француз, қытай, түрік, араб және ТМД халықтары тілдерінде жазуға болады. Приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК от «10 » июля 2012 года № 1082 рекомендован для научных публикаций. Журнал включен в индекс научного цитирования (ИНЦ) и в список изданий, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК по специальностям: юриспруденция, филология, педагогика, искусствоведение. Ответственность за достоверность фактов и сведений, содержащихся в публикациях, несут авторы Материалы редакцией не возвращаются. В статье обязательно сопровождение ссылок на работы отечественных авторов. Статьи журнала принимаются на казахском, русском, английском, немецком, французском, китайском, турецком, арабском языках и могут быть написаны на языках народов СНГ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал № 2/2 (45) 2017 жыл Бас редактор: «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», з.ғ.д., профессор Е.О. Алауханов Басуға 04.04. 2017 ж. қол қойылды. Пішімі 84х108 1/8. Офсетті қағаз. Сандық басылыс. Көлемі 25 б.т. Таралымы 1000 дана. Тапсырыс №40. Редакция мекенжайы: Астана қ., Алматы ауданы, Оңтүстік-Шығыс, оң жағалау, Түлкібас көш., 49 үй, web-site: www.nauka-zan.kz, e-mail: nauka-zan@mail.ru

Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетінің 2012 жылғы 10 шілдедегі №1082 бұйрығымен ғылыми баспалар тізіміне енгізілген.